Ε.ΕΠ.Α.Ζ.

Μεταξύ των βασικών σκοπών της ΕΕΠΑΖ είναι:

• Η συνολική έκφραση και προβολή των θεμάτων του κλάδου αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εν γένει εστίασης.

• Η ανάδειξη και προβολή του κλάδου αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εστίασης στο ευρύ κοινό.

• Η ενημέρωση των μελών της και κάθε ενδιαφερόμενου σε θέματα που άπτονται του κλάδου αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εστίασης.

• Η συμβουλευτική παρέμβαση στην ρυθμιστική διαδικασία (σε νομοπαρασκευαστικές, τεχνικές επιτροπές κλπ., σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο) και στην επίλυση προβλημάτων του κλάδου αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εστίασης.

• Η συμμετοχή και συνεργασία με αντίστοιχους φορείς και ενώσεις στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας με στόχο την συνολική ανάπτυξη του κλάδου αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εστίασης.

• Η ανάδειξη, κατοχύρωση και προστασία της ονομασίας προέλευσης ή/και της γεωγραφικής ένδειξης ή/και των παραδοσιακών χαρακτηριστικών προϊόντων του κλάδου αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εστίασης.

• Η εν γένει ανάδειξη της κουλτούρας και των πολιτιστικών χαρακτηριστικών που παραδοσιακά διακρίνουν τον ευρύτερο κλάδο αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εστίασης.

Ε.ΕΠ.Α.Ζ.