ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΘΡΟ 1

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ

1.1. Ιδρύεται στην Αθήνα, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, αστική εταιρία με την επωνυμία «Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.ΕΠ.Α.Ζ.» (εφεξής: «Εταιρία»). Για τις σχέσεις και συνεργασίες της Εταιρίας με το εξωτερικό, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία “Hellenic Association of Bakery and Pastry Companies” και o διακριτικός τίτλος “EEPAZ”.
1.2. Η Εταιρία είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η Εταιρία δεν είναι εργοδοτική οργάνωση, δεν συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δεν εκπροσωπεί δηλαδή τα μέλη της στην κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων εργασίας οποιουδήποτε είδους.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

2.1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και η μεταφορά της έδρας της Εταιρίας εντός των ορίων του ιδίου Δήμου γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.2. Η μεταφορά της έδρας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2.3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ιδρυθούν Υποκαταστήματα της Εταιρίας σε πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΙ

3.1. Οι σκοποί της Εταιρίας είναι:
3.1.1. Η συνολική έκφραση και προβολή των θεμάτων του κλάδου αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εν γένει εστίασης.
3.1.2. Η ανάδειξη και προβολή του κλάδου αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εστίασης στο ευρύ κοινό.
3.1.3. Η ενημέρωση των μελών της και κάθε ενδιαφερόμενου σε θέματα που άπτονται του κλάδου αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εστίασης.
3.1.4. Η συμβουλευτική παρέμβαση στην ρυθμιστική διαδικασία (σε νομοπαρασκευαστικές, τεχνικές επιτροπές κλπ., σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο) και στην επίλυση προβλημάτων του κλάδου αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εστίασης.
3.1.5. Η συμμετοχή και συνεργασία με αντίστοιχους φορείς και ενώσεις στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας με στόχο την συνολική ανάπτυξη του κλάδου αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εστίασης.
3.1.6. Η ανάδειξη, κατοχύρωση και προστασία της ονομασίας προέλευσης ή/και της γεωγραφικής ένδειξης ή/και των παραδοσιακών χαρακτηριστικών προϊόντων του κλάδου αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εστίασης.
3.1.7. Η εν γένει ανάδειξη της κουλτούρας και των πολιτιστικών χαρακτηριστικών που παραδοσιακά διακρίνουν τον ευρύτερο κλάδο αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εστίασης.
3.2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρία επιδιώκει ιδίως:
3.2.1. Την μελέτη, παρακολούθηση και υποστήριξη θεμάτων (νομικών, ρυθμιστικών, θεσμικών κλπ.) που άπτονται του κλάδου αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εστίασης.
3.2.2. Την δημιουργία αρχείου πληροφοριών και την λειτουργία επιτροπών μελέτης και παρακολούθησης των θεμάτων που άπτονται του κλάδου αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εστίασης.
3.2.3. Την διεξαγωγή ερευνητικών έργων (μελετών, εφαρμογών, στατιστικών κλπ.) με την συνεργασία των μελών, των συνδεδεμένων μελών και φίλων της Εταιρίας και άλλων φορέων (ερευνητικά και επιστημονικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, οργανώσεις, επαγγελματικοί φορείς κλπ.) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για θέματα που άπτονται του κλάδου αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εστίασης.
3.2.4. Την διοργάνωση εκδηλώσεων επιστημονικού ενημερωτικού ενδιαφέροντος (συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, fora, σεμινάρια κλπ.) για την προβολή των θεμάτων που άπτονται του κλάδου αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εστίασης (προβλήματα, προκλήσεις, εξελίξεις, προοπτικές κλπ).
3.2.5. Την διάχυση της παραγόμενης γνώσης προς τα μέλη της, το ευρύ κοινό, καθώς και τις Δημόσιες αρχές, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα που θα κριθεί σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
3.2.6. Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, συμβουλευτικής, κατάρτισης, coaching και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα που άπτονται του κλάδου αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εστίασης.
3.2.7. Την έκδοση και διάθεση εντύπων, μελετών, εργασιών, αποτελεσμάτων ερευνών, θέσεων, προτάσεων πολιτικής για θέματα που άπτονται του κλάδου αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εστίασης.
3.2.8. Την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας, συμπράξεων και προγραμματικών συμφωνιών, με εθνικές και ευρωπαϊκές δομές του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους ίδιους ή συγγενείς σκοπούς.
3.2.9. Την ανάπτυξη ανοικτού διαλόγου και ηλεκτρονικής δικτύωσης μέσα από την λειτουργία ιστοσελίδας.
3.2.10. Την ανάπτυξη σχέσεων με συνδέσμους και φορείς του ευρύτερου τομέα της αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εστίασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3.2.11. Την ανάπτυξη και βελτίωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, της εταιρικής διακυβέρνησης και της επιχειρηματικής ηθικής των μελών της, μεταξύ άλλων μέσω της καθιέρωσης τακτικών δράσεων και παρεμβάσεων για την υποστήριξη κοινωνικών ομάδων και φιλανθρωπικών σκοπών.
3.2.12. Την σύναψη συμβάσεων με τρίτους για την παροχή προμηθειών ή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της καθώς και για λογαριασμό τρίτων φορέων του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των σκοπών της.
3.2.13. Την διενέργεια κάθε άλλης νόμιμης και συναφούς δραστηριότητας που προωθεί τους σκοπούς της Εταιρίας.
3.3. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρία αξιοποιεί την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή, την εμπειρία και τις γνώσεις των μελών της.
3.4. Η δράση της Εταιρίας δεν εξαρτάται από κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΛΗ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΛΗΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΦΙΛΟΙ – ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

4.1. Η Εταιρία έχει Τακτικά, Συνδεδεμένα Μέλη και Φίλους:
4.1.1. Τακτικά Μέλη είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εφόσον σωρευτικά:
α) δραστηριοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο στους τομείς της αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εστίασης, εντός της ελληνικής επικράτειας,
β) και υποβάλλουν εγγραφή αίτηση η οποία τίθεται στην έγκριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.
4.1.2. Συνδεδεμένα Μέλη είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποίων η οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα είναι σχετική με την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική και την εστίαση. Ενδεικτικά αλλά όχι εξαντλητικά αναφέρονται οι προμηθευτές πρώτων υλών και αναλωσίμων, εξοπλισμού, οι προμηθευτές λοιπών υπηρεσιών στα καταστήματα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εστίασης κ.λπ. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των Συνδεδεμένων Μελών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4.1.3. «Φίλοι» είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς της Εταιρίας.
4.2. Προϋποθέσεις εγγραφής Μελών και Φίλων:
4.2.1. Για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους ή φίλου απαιτείται:
(α) η υποβολή αίτησης προς το Δ.Σ.,
(β) η έγκριση αυτής από το Δ.Σ. με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των μελών του. Η αίτηση εγγραφής μπορεί να κατατεθεί οποτεδήποτε.
4.2.2. Η ιδιότητα του Τακτικού και του Συνδεδεμένου Μέλους αρχίζει από την ημέρα καταβολής της ετήσιας συνδρομής.
4.3. Η ιδιότητα του Μέλους λήγει με την αποχώρηση ή διαγραφή του και σε περίπτωση φυσικού προσώπου με τον θάνατό του, για δε τα νομικά πρόσωπα με την διάλυση ή την πτώχευση.
Η αποχώρηση Μέλους επέρχεται τρεις (3) ημέρες μετά την υποβολή έγγραφης δήλωσης προς το Δ.Σ. της Εταιρίας και συνεπάγεται παραίτηση του Μέλους από κάθε απαίτησή του για επιστροφή τακτικών ή κάθε άλλου είδους εισφορών.
Διαγραφή Μέλους επιφέρει η επίδειξη συμπεριφοράς αντίθετης με τους σκοπούς της Εταιρίας ή η μη καταβολή της ετήσιας τακτικής εισφοράς του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, που κρίνεται από το Δ.Σ. με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των μελών του.
4.4. Επίτιμα Μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία προσέφεραν αξιόλογες υπηρεσίες για την ανάπτυξη των σκοπών της Εταιρίας. Τα Επίτιμα Μέλη δεν έχουν υποχρέωση εισφοράς ούτε και δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Η ανακήρυξη των προσώπων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις γίνεται κατόπιν πρότασης τουλάχιστον ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απλή πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ

5.1. Τα Τακτικά Μέλη της Εταιρίας έχουν δικαίωμα:
5.1.1. Να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίζουν.
5.1.2. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα Όργανα διοίκησης της Εταιρίας.
5.1.3. Να ζητούν πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρίας, να ελέγχουν τα βιβλία και τα έγγραφα που τηρούνται από τα όργανα της διοίκησης.
5.1.4. Να προτείνουν θέματα που σχετίζονται με το σκοπό και την δραστηριότητα της Εταιρίας και την λειτουργία των οργάνων της.
5.1.5. Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρίας σύμφωνα με το παρόν.
5.2. Τα Τακτικά Μέλη έχουν υποχρέωση:
5.2.1. Να καταβάλλουν στο ταμείο της Εταιρίας τις εισφορές τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.
5.2.2. Να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της Εταιρίας και να εκτελούν τις αποφάσεις των οργάνων της.
5.3. Τα Συνδεδεμένα Μέλη έχουν δικαίωμα να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση
χωρίς δικαίωμα ψήφου και να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της
Εταιρίας καθώς και στις επιτροπές και ομάδες εργασίας αυτής, εκπροσωπούμενα το κάθε ένα από αυτά από νόμιμα ορισμένο εκπρόσωπο και έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν στο ταμείο της Εταιρίας τις εισφορές τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.
5.4. Οι «Φίλοι» έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα Συνδεδεμένα Μέλη και
απαλλάσσονται κάθε εισφοράς εγγραφής ή τακτικής ή έκτακτης ή
συμπληρωματικής.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ

6.1. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσια χρηματική (τακτική) συνδρομή ως και συμπληρωματικές εισφορές οπότε κριθεί αναγκαίο, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Ένωσης. Tην απόφαση για καταβολή συμπληρωματικών εισφορών θα λαμβάνει το Δ.Σ. Το ύψος της τακτικής ετήσιας συνδρομής ορίζεται σε 100 ευρώ ανά κατάστημα που λειτουργεί υπό το σήμα/επωνυμία κάθε μέλους, ανεξαρτήτως αν περισσότερα καταστήματα του ίδιου μέλους λειτουργούν υπό ένα ή υπό διαφορετικά ΑΦΜ.
6.2. Τα συνδεδεμένα Μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσια χρηματική
(τακτική) συνδρομή, ως και συμπληρωματικές εισφορές, όποτε κριθεί αναγκαίο, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Εταιρίας, με αποφάσεις που θα λαμβάνονται από το Δ.Σ. Το ύψος της τακτικής ετήσιας συνδρομής ορίζεται από το Δ.Σ.
6.3. Οι ετήσιες συνδρομές είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται μετά από απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

7.1. Πόροι της Εταιρίας είναι:
7.1.1. Οι κάθε είδους εισφορές και συνδρομές των Μελών.
7.1.2. Επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις ή άλλης μορφής οικονομικές ενισχύσεις από τα Κοινοτικά ταμεία και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Οργανισμούς και Υπουργεία της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
7.1.3. Έσοδα από την διοργάνωση διαφόρων Συνεδρίων, Σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων ή εκδόσεων.
7.1.4. Πρόσοδοι από ενεργητικό της Εταιρίας.
7.1.5. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και χορηγίες.
7.1.6. Κάθε είδους πρόσοδοι των οποίων η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της Εταιρίας και στην ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

8.1. Όργανα Διοίκησης και Λειτουργίας της Εταιρίας είναι:
8.1.1. η Γενική Συνέλευση των Μελών,
8.1.2. το Διοικητικό Συμβούλιο και
8.1.3. η Ελεγκτική Επιτροπή.
8.2. Συμπληρωματικά όργανα λειτουργίας της Εταιρίας είναι οι Επιτροπές και οι Ομάδες Εργασίας που συστήνονται με απόφαση του Δ.Σ., η Επιστημονική Επιτροπή καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 9

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

9.1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών της Εταιρίας συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. που ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τακτικά στην έδρα της Εταιρίας εντός του α’ τριμήνου κάθε έτους.
9.2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως, όποτε το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός ενός (1) μηνός από την έγγραφη αίτηση του ενός τρίτου (1/3) του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών Μελών της Εταιρίας, συνοδευομένη από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν σε αυτήν.
9.3. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τα Μέλη της Εταιρίας είναι έγγραφη και δίδεται με απόδειξη που αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση του Δ.Σ. μπορεί να γίνει και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής προς εκείνα τα μέλη που έχουν εγκαίρως γνωστοποιήσει στην Εταιρία την διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Εφόσον στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν τα δύο τρίτα (2/3) των ταμειακώς εντάξει τακτικών Μελών, δεν απαιτείται η τήρηση της προθεσμίας πρόσκλησης.
9.4. Η πρόσκληση αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης που θα συζητηθούν σ’ αυτήν.
9.5. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση τα Μέλη που δεν έχουν κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ολοσχερώς εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρία.
9.6. Τα Μέλη της Εταιρίας που δεν έχουν συμμορφωθεί με την προηγούμενη παράγραφο, δύναται να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
9.7. Κάθε Μέλος της Εταιρίας έχει μια ψήφο στην Γενική Συνέλευση. Κατ’ εξαίρεση, Μέλος της Εταιρίας δύναται να εκπροσωπεί και να ψηφίζει για λογαριασμό ενός ακόμη Μέλους, με ειδική προς τούτο γραπτή εξουσιοδότηση, χορηγούμενη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και τηλεομοιοτυπίας (FAX).
9.8. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφόσον διαπιστωθεί ότι συμμετέχουν σε αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των ταμειακά εντάξει τακτικών Μελών της Εταιρίας. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία ως ορίζεται ανωτέρω η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και βρίσκεται σε απαρτία με τον αριθμό των παρόντων ταμειακώς εντάξει τακτικών Μελών της.
9.9. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ταμειακώς εντάξει τακτικών Μελών, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την λύση της Εταιρίας, οπότε απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ταμειακώς εντάξει τακτικών Μελών της.
9.10. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
9.11. Ο προσωρινός Πρόεδρος συντάσσει τον πίνακα των ταμειακώς εντάξει τακτικών Μελών που παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και θέτει τον πίνακα αυτόν προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Μετά την έγκριση του πίνακα ο προσωρινός Πρόεδρος θέτει σε ψηφοφορία την εκλογή Πρόεδρου της Γενικής Συνέλευσης και Γραμματέως. Σε περίπτωση διεξαγωγής εκλογών ο προσωρινός Πρόεδρος θέτει σε ψηφοφορία την εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
9.12. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θέτει προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να προστίθενται και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη.
9.13. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Γενική Συνέλευση τηρούνται Πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
9.14. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρία και ιδίως:
9.14.1. Την τροποποίηση του καταστατικού.
9.14.2. Την εκλογή των τακτικών Μελών και αναπληρωτών τους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής.
9.14.3. Την έγκριση του ισολογισμού, του προϋπολογισμού και του απολογισμού της Εταιρίας καθώς των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.
9.14.4. Την λύση της Εταιρίας.
9.14.5. Κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εκπλήρωση των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

10.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση, την οποία εποπτεύει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και δύο (2) μέλη που εκλέγονται από αυτή.
10.2. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) έτη, αρχίζει την ημέρα που αποφασίζεται η συγκρότηση του σε σώμα και είναι δυνατόν να παραταθεί έως δύο έτη (2) ή να ανανεωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
10.3. Συγκρότηση:
10.3.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από ένδεκα (11) τακτικά μέλη μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος, ο Α’ Αντιπρόεδρος, ο Β’ Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας, και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, που μετέχουν στην σύνθεσή του ως τακτικά μέλη μόνον σε περίπτωση που απαιτηθεί αναπλήρωση, όταν ελλείπουν περισσότερα από δύο (2) μέλη λόγω παραίτησης ή θανάτου.
10.3.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του συγκροτείται σε σώμα και ορίζει τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία του, χορήγει δε στα μέλη του εξουσιοδοτήσεις και ορίζει τα καθήκοντα και λοιπές αρμοδιότητες. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις του, είναι δε ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας, την οποία διοικεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Α’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. Ο Γραμματέας τηρεί τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και το μητρώο τακτικών Μελών, συνδεδεμένων Μελών, επιτίμων Μελών και φίλων της Εταιρίας. Ο Ταμίας επιμελείται των λογαριασμών και γενικώς των οικονομικών της Εταιρίας.
10.3.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη συγκρότηση εάν ελλείπουν έως δύο μέλη του. Σε περίπτωση έλλειψης μέλους λόγω παραίτησης ή θανάτου το Διοικητικό Συμβουλίου ανασυγκροτείται σε σώμα με απόφαση του και συμπληρώνει την σύνθεση του, εάν ελλείπουν έως δύο (2) μέλη του.
10.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται στην συνεδρίαση τουλάχιστον επτά (7) μέλη του. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Διευθυντής, εφόσον υπάρχει.
10.5. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν καταβάλλεται αμοιβή, αλλά καλύπτονται δαπάνες μετακίνησής τους ή άλλα έξοδα για ενέργειες τους προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρίας, όπως ορίζονται με αποφάσεις του.
10.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρία σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της και ιδίως:
10.6.1. Συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία, όπως συντάσσονται από την Ελεγκτική Επιτροπή καθώς και τον απολογισμό και οικονομικό προϋπολογισμό της Εταιρίας.
10.6.2. Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε αυτό προβλέπεται από το καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο και εισηγείται προς αυτή όλα τα θέματα για τα οποία έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
10.6.3. Αποφασίζει την εγγραφή μελών τακτικών και συνδεδεμένων, την ανάδειξη επίτιμων Μελών και την εγγραφή φίλων της Εταιρίας και την διαγραφή των μη ταμιακώς εντάξει τακτικών και συνδεδεμένων μελών και υποβάλλει δια του Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κατάλογο των ταμιακώς εντάξει τακτικών και συνδεδεμένων μελών.
10.6.4. Αποφασίζει για την πρόσκληση των μελών να καταβάλουν έκτακτες εισφορές για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρίας.
10.6.5. Αποφασίζει για την πρόσληψη προσωπικού της Εταιρίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, περιλαμβανομένου του Γενικού Διευθυντή, και την ανάθεση υπηρεσιών, μελετών, έργων και κάθε είδους δράσεων και συνεργασιών με τρίτους για την προώθηση των σκοπών της Εταιρίας ορίζοντας κατά περίπτωση αμοιβές, τίμημα και γενικά τους όρους συνεργασίας.
10.6.6. Αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την συνεργασία της Εταιρίας με αρμοδίους φορείς προς εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της, περιλαμβανόμενης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή και εκτέλεση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων δράσεων συναφών με τους σκοπούς της Εταιρίας.
10.6.7. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στο Γενικό Διευθυντή.
10.6.8. Αποφασίζει την κατάρτιση Κανονισμών για την ορθολογική διατύπωση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της προς εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο (ιδρυτικό) Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

• Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, Πρόεδρο
• Παύλο Τερκενλή, Α’ Αντιπρόεδρο
• Παναγιώτη Στεργίου, Β’ Αντιπρόεδρο
• Παντελή Πασχαλίδη, Γραμματέα
• Βαγγέλη Πέλεχα, Ταμία
• Πέτρο Πιέτρη, Μέλος
• Νίκο Νικολιδάκη, Μέλος
• Γεώργιο Παπαχρήστο, Μέλος
• Μιχάλη Λεμονή, Μέλος
• Λεωνίδα Κίτσιο, Μέλος
• Γιώργο Λαζαρίδη, Μέλος
• Χρήστο Σόβολο, Αναπληρωματικό Μέλος
• Φίλιππο Γαβανά, Αναπληρωματικό Μέλος

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει διάρκεια τριών (3) ετών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

12.1. Η Εταιρία διοικείται από:
12.1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
12.1.2. Τον Γενικό Διευθυντή που επιλέγεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και παρέχει τις υπηρεσίες του με τους όρους που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
12.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου,
έναν Γενικό Διευθυντή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλες τις τρέχουσες
υποθέσεις της Εταιρίας καθώς και για τις προσλήψεις ή απολύσεις του
προσωπικού μέσα στο πλαίσιο του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
12.3. Ο Γενικός Διευθυντής συντάσσει, σε σύμπραξη με τον Ταμία, τον Προϋπολογισμό και Απολογισμό της Εταιρίας και τον υποβάλει προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές οι οποίοι αποτελούν την Ελεγκτική Επιτροπή. Η Επιτροπή αυτή ελέγχει τα βιβλία της Εταιρίας, τους λογαριασμούς της, συντάσσει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και πιστοποιεί το υπόλοιπο του Ταμείου στην έκθεση οικονομικού ελέγχου, την οποία έκθεση υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

14.1. Η Επιστημονική Επιτροπή συγκροτείται από τρία (3) πρόσωπα με ιδιαίτερη αναγνωρισμένη επιστημονική δράση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρία.
14.2. Η θητεία των μελών της είναι διετής. Τα μέλη της ορίζονται και παύονται με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. Στα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής καταβάλλεται αμοιβή ή και αποζημίωση δαπανών σύμφωνα με τους όρους που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του. Με απόφαση της η Επιστημονική Επιτροπή ορίζει τον Πρόεδρο αυτής.
14.3. Η Επιστημονική Επιτροπή γνωμοδοτεί επί κάθε θέματος σύμφωνα με τις οδηγίες του Δ.Σ. και υποστηρίζει την πλήρωση των σκοπών της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

15.1. Η διάρκεια της Εταιρίας είναι αόριστη.
15.2. Η Εταιρία λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των ταμειακώς εντάξει τακτικών Μελών της.

Το Δ.Σ. με απόφασή του αναθέτει στην Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 12 του παρόντος τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας και των λογαριασμών της, ώστε η Επιτροπή αυτή να συντάξει οικονομικό απολογισμό και να πιστοποιήσει το υπόλοιπο του Ταμείου στην έκθεση οικονομικού ελέγχου, την οποία υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η διάθεση του ταμειακού υπολοίπου της Εταιρίας σε μη κερδοσκοπικό φορέα ή ίδρυμα και ορίζεται από αυτήν ο υπεύθυνος καταβολής και απόδοσης του υπολοίπου αυτού.

Αθήνα, 02/05/2023